Сучасні інформаційні технології змінюють підхід до викладання фізіологічних дисциплін. Використання віртуальних навчальних матеріалів може допомогти підвищити якість освіти, особливо для студентів заочної форми навчання.

На сьогодні безкоштовних електронних ресурсів з фізіології людини та тварин в Республіці Білорусь немає. Скорочення кількості навчальних годин з цих дисциплін та необхідність освоєння великого обсягу матеріалу вимагають нових підходів до навчання та мотивації студентів.

Важливим аспектом у сучасному навчанні фізіології людини і тварин є дотримання етичних принципів у відношенні до тварин під час проведення демонстраційних експериментів у лабораторних роботах. Це необхідна умова для успішного освоєння матеріалу.

Сучасні інформаційні технології дозволяють створювати електронні версії текстових матеріалів та збагачувати їх кольоровими ілюстраціями. Візуалізація матеріалу суттєво підвищує його засвоєння. Ще одним позитивним аспектом, який сприяє глибокому розумінню інформації, є можливість для студентів виконувати віртуальні лабораторні експерименти на тваринах за окремими темами фізіології.   

Ми розробили комплекс матеріалів по курсу "Фізіологія людини та тварин", який включає теоретичний блок (довідково-інформаційний), практичний (віртуальний лабораторний практикум) і блок контролю знань (контрольно-діагностичний). При підготовці віртуальних лабораторних робіт були використані матеріали Міжнародної організації за гуманну освіту InterNICHE та власні розробки авторів, наприклад, лабораторна робота «Визначення групи крові системи АВО за допомогою стандартних сироваток».

Комплекс навчально-дидактичних матеріалів по курсу "Фізіологія людини та тварин" згідно з навчальною програмою включає розділи (блоки) за такими темами: 

 1. Внутрішнє середовище організму. Кров. Імунітет.
 2. Фізіологія серцево-судинної системи.
 3. Фізіологія дихання.
 4. Фізіологія травлення.
 5. Обмін речовин та енергії. Живлення. Терморегуляція.
 6. Фізіологія виділення сечі.
 7. Фізіологія збудливих тканин.
 8. Загальна фізіологія центральної нервової системи.
 9. Гормональна регуляція функцій.
 10. Фізіологія сенсорних систем.
 11. Фізіологія вищої нервової діяльності.
 12. Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій. 

Теоретичний блок (довідково-інформаційний) представлений електронною версією теоретичного матеріалу по кожній з 12 тем, містить основну інформацію в стислій і доступній формі, а також ілюстрації. 

Блок контролю знань (контрольно-діагностичний) представлений тестовими завданнями (49-65 завдань по кожній темі). Ми також розробили електронну оболонку для самооцінки студентами ступеня освоєння ними навчального матеріалу за тестовими завданнями та можливості оцінки рівня їхніх знань викладачем в умовах віддаленого доступу.

Практичний блок (віртуальний лабораторний практикум) представляє схеми фізіологічних експериментів по вищезазначених розділах, які необхідно провести студентам для глибшого освоєння навчального матеріалу, оволодіння навичками експериментальної роботи з живими об'єктами і розуміння основних закономірностей функціонування живих організмів.

Отже, організується цілісна схема проходження студентами навчального матеріалу з контролем освоєння окремих розділів курсу. Цей електронний ресурс допомагає студентам в освоєнні навчального матеріалу і дозволяє викладачам застосовувати накопичувальну (рейтингову) систему для оцінки знань студентів, включаючи студентів заочної форми навчання.

Використання інформаційних технологій та інноваційних підходів дозволяє досягти покращення освоєння навчального матеріалу і є необхідним елементом не лише організації навчального процесу, але і виступає як засіб гуманізації природничо-наукової освіти в галузі фізіології. Увесь матеріал доступний для перегляду на освітньому порталі ГрГУ ім.Я.Купалы. 

Н.З.Башун, Н.П. Каннуникова.